Warszawa, 19 marzec 2013 r. Aula C, Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji?

Koncepcja konferencji

1. Zakres regulacji Ustawą z dnia 5 lipca 2002 r., nowelizującą ustawę z dnia 6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawodawca rozszerzył przykładową listę przejawów czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na utrudnianiu dostępu do rynku. Zgodnie z brzmieniem obowiązującego obecnie art. 15 ust. 1 uznk „[cz]ynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez: 4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”. Zakazane jest więc utrudnianie dostępu do rynku innemu przedsiębiorcy poprzez pobieranie tzw. opłat półkowych. Zarówno w intencji ustawodawcy jak i w orzecznictwie sądowym przepis ten odnoszony jest do relacji pomiędzy dużą siecią handlową a dostawcą.

2. Cel konferencji Celem konferencji jest przedyskutowanie praktycznych problemów powstałych na tle kilkuletniej, bogatej praktyki sądowej stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Przepis ten stał się przedmiotem rozbieżnego orzecznictwa sądowego. Również w poglądach doktryny dostrzec można wyraźne różnice w jego interpretacji. Skutkować to może brakiem pewności prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, tak po stronie dużych sieci handlowych, jak i ich dostawców. Konferencja służyć będzie przede wszystkim przedyskutowaniu stosowania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji utrudniania dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat ze wskazaniem na konieczność prowadzenia analizy ekonomicznej celem ustalenia, czy do takiego utrudniania dochodzi. Ewentualnie konferencja będzie też mogła służyć zaproponowaniu nowych, bardziej precyzyjnych rozwiązań ustawowych.

3. Zakres tematyczny konferencji Konferencja koncentrować się będzie wokół trzech kontrowersyjnych obecnie zagadnień.
1. Po pierwsze chodzić będzie o odpowiedź na pytanie, czy pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży jest samo w sobie czynem nieuczciwej konkurencji czy też konieczne jest każdorazowo wykazanie przez powoda, że zachowanie to utrudnia innym przedsiębiorcom dostęp do rynku. Dyskusja dotyczyć więc będzie dwóch stosowanych w orzecznictwie i doktrynie sposobów interpretacji art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk.
2. Po drugie konferencja będzie miała na celu przedyskutowanie pojęcia marży i tym samym zdefiniowania pojęcia innych niż marża handlowa opłat. Wymagać to będzie określenia znaczenia tych pojęć nie tylko od strony prawnej, a także od strony ekonomicznej.
3. Po trzecie konferencja będzie służyć przedyskutowaniu tego, co to znaczy, że przy orzekaniu o naruszeniu art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk brana powinna być pod uwagę, także z perspektywy ekonomicznej, ekwiwalentność świadczenia, które otrzymuje dostawca w zamian za wniesioną dodatkową w stosunku do marży handlowej opłatę.

4. Uczestnicy konferencji Konferencja będzie adresowana do przedsiębiorców (zarówno przedstawicieli sieci handlowych, jak i ich dostawców) oraz dla prawników i ekonomistów zajmujących się tematyką nieuczciwej konkurencji, w tym nieuczciwemu utrudnianiu dostępu do rynku, tak naukowo, jak i praktycznie.

5. Kształt konferencji W ramach konferencji przewiduje się:
a) referat wprowadzający nt. instytucji prawnej zakazu utrudniania dostępu do rynku poprzez pobieranie tzw. opłat półkowych, prezentujący podstawowe problemy i sposoby ich orzeczniczego rozwiązywania (M. Bernatt)
b) 1. panel dyskusyjny dotyczący istoty czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk; udział w tym panelu zostanie zaproponowany:
• 2 prawnikom, autorom artykułów lub komentatorom uznk;
• sędziemu orzekającemu w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji;
• adwokatowi lub radcy prawnemu reprezentującemu firmy w sprawach sądowych;
• reprezentatowi dużych sieci handlowych;
• reprezentatowi dostawców.
c) 2. panel dyskusyjny dotyczący głównie problemów o wymiarze ekonomicznym, związanym przede wszystkim z rozumieniem (istotą) marży i tzw. opłaty półkowej oraz ekwiwalentności; w tym panelu powinni uczestniczyć:
• 2 ekonomiści, zajmujący się tymi sprawami naukowo;
• przedstawiciel administracji publicznej;
• adwokat lub radca prawny reprezentujący firmy w sprawach sądowych;
• reprezentant dużych sieci handlowych;
• reprezentant dostawców.

6. Kwestie organizacyjne Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 3 (wstępnie: w Auli Rady Wydziału Zarządzania, jeżeli w konferencji weźmie udział do 100 osób, lub w którejś z większych auli).
Konferencja będzie trwała ok. 5-6 godzin: sesja 1 (wykład i 1. Panel – ca 2,5 h), lunch (ca 45 min.) i sesja 2 (2. panel – ca 2 h).
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać na miejscu z cateringu (lunch oraz kawa i napoje orzeźwiające przed i w trakcie konferencji) oraz dostępu do materiałów konferencyjnych na specjalnej (konferencyjnej) stronie internetowej.

Koszty finansowe konferencji są pokrywane ze wsparcia Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD)

Warszawa, 14.01.2013 r.